مرور برچسب

آتشفشان مریخ

آیا فوران های آتشفشانی مریخ سبب حضور اقیانوس های باستانی در این سیاره شده است؟

آیا فوران های آتشفشانی مریخ سبب حضور اقیانوس های باستانی در این سیاره شده است؟ بر طبق مطالعات اخیر، زمانی سطح مریخ از اقیانوس ها پوشیده شده بود، که بخشی از آن به فعالیت های آتشفشانی گسترده ای باز می گشت که بر روی سطح  این سیاره در جریان…