مرور برچسب

آتورواستاتین

آتورواستاتین ( Atorvastatin ) چیست؟ عوارض + مصرف در بارداری و شیردهی

آتورواستاتین دارویی از گروه استاتین ها یا مهارکننده های HMG CoA ردوکتاز است. آتورواستاتین با مسدود کردن آنزیم که 3-هیدروکسی-3- متیل گلوتاریل کوآنزیم آ را به مونولاتون متصل می کند که ماده تشکیل دهنده کلسترول است. به این ترتیب، آتورواستاتین…