مرور برچسب

آرماندو آزورا

میکرو ارگانیسمها در بیابان آتاکاما امکان وجود زندگی در مریخ را تقویت می کند

میکرو ارگانیسمها در بیابان آتاکاما امکان وجود زندگی در مریخ را تقویت می کند بیابان آتاکاما در شیلی خشک ترین و قدیمی ترین بیابان زمین است. عمر این سرزمین به ۱۵۰ میلیون سال پیش باز می گردد. دانشمندان شیلیایی بر این باورند که کلید کشف زندگی…