مرور برچسب

آزمایش ژنتیک

دانشمندان توانستند قدیمی ترین دی ان ای به جای مانده در آفریقا را رمز گشایی کنند

دانشمندان توانستند قدیمی ترین دی ان ای به جای مانده در آفریقا را رمز گشایی کنند پس از آن که دانشمندان قدیمی ترین مدارک دی ان ای انسانی را که در آفریقا یافت شده مورد بررسی قرار دادند، درک ما از مهاجرت انسان های عصر باستان،  تا حد زیادی،…