مرور برچسب

ارتباط با افراد جامعه

۶ راهکار برای جلوگیری از سرزنش شدن توسط افراد ستیزه‌ جو

افرادی با شخصیت ستیزه جو، اغلب به دنبال سرزنش دیگران هستند. این افراد از پذیرش مسئولیت اجتناب می‌کنند. افرادی با اختلال شخصیت خودشیفته، ضد اجتماع و مرزی، که قدرت تغییر نداشته و در زندگی گیر می‌کنند دارای 4 ویژگی می باشند: سرزنش…