مرور برچسب

ارتباط با دیگران

اگر روابط بهتری می خواهید این کار را انجام دهید

روابط قوی با دیگران عناصر حیاتی برای زندگی شاد و سالم هستند. افرادی که می‌توانند با دیگراارتباط برقرار کنند، زندگی طولانی و غنی‌تری دارند. آنهایی که نمی‌توانند روابط خود را حفظ کنند؛ احتمالا بیشتر تنهایی یا افسردگی را تجربه می‌کنند،…