مرور برچسب

ارتباط شیوه های هورمونی پیشگیری از بارداری با افسردگی

ارتباط شیوه های هورمونی پیشگیری از بارداری با افسردگی

ارتباط شیوه های هورمونی پیشگیری از بارداری با افسردگی مطالعات اخیر نشان می دهد که شیوه های هورمونی پیشگیری از بارداری با افسردگی ارتباط نزدیک دارند؛ به خصوص در دخترهای نوجوان. این پژوهش که نتایج آن در نشریه روانپزشکی جاما (JAMA) چاپ…