مرور برچسب

ارتباط چاقی با حمله قلبی

کمر، لگن یا ران بزرگتر میتواند خطر حمله قلبی را در زنان افزایش دهد

این موضوع شناخته شده است که چاقی، خطر ابتلا به حمله قلبی را در مردان و زنان افزایش می دهد، اما تحقیقات اخیر منتشر شده در مجله انجمن قلب آمریکا نشان می دهد که در مورد زنان، اندازه لگن و دور کمر ممکن است بهترین شاخص های تشخیص خطر باشد.…