مرور برچسب

ارزش غذایی سوسک

شیر سوسک سوپر غذای بعدی و نجات دهنده نسل بشریت

شیر سوسک سوپر غذای بعدی و نجات دهنده نسل بشریت سوسک : در سال 2016، یک تیم بین المللی متشکل از دانشمندان یک کریستال پروتئینی را که در مجرای هاضمه سوسک حمام وجود دارد کشف نمودند. این ماده پروتئینی، چهار برابر مغذی تر از شیر است و محققان…