مرور برچسب

بهبود تعادل بدن

عادات روزانه باعث بهبود تعادل شما می شوند

آیا می توانید با یک پا جست بزنید؟ روی یک مسیر باریک راه بروید؟ از روی صندلی به راحتی بلند شوید؟ این کارها شاید به نظر ساده برسند ولی در واقع حرکات پیچیده ای هستند که نیازمند مهارت های تعادل مناسب برای انجام امور معمولی روزانه هستند.