مرور برچسب

بیخوابی درشب

آیا نمی توانید بخوابید؟ زمانی را برای نوشتن فهرست کارهای اختصاص دهید.

آیا نمی توانید بخوابید؟ زمانی را برای نوشتن لیست کارهای اختصاص دهید. یک مطالعه جدید خبر خوبی برای کسانی دارد که نمی توانند یک روز را بدون نوشتن لیست کارهای روزانه سپری کنند. به خصوص اگر مشکل خوابیدن در شب نیز به دلیل نوشتن لیست…