مرور برچسب

بیماری بین انسان و حیوان

سگ ها می توانند منبع بعدی بروز یک بیماری فراگیر مرگ بار باشند

به عقیده ی تیمی که در حال انجام این مطالعه هستند به زودی، یک سناریوی مشابه نیز در رابطه با سگ ها رخ خواهد داد و با توجه به ارتباط بین این حیوانات و انسان ها به گونه ی انسانی نیز منتقل خواهد شد، هرچند هنوز شواهدی مبنی بر انتقال این بیماری به…