مرور برچسب

بیماری ژنتیک

تقریبا تمام دی ان ای ما مشابه موش، گاو و گربه است

تقریبا تمام ساختمانی ژنتیک ما مشابه موش، گاو و گربه است بدن ما دارای 3 میلیارد بلوک ساختمانی ژنتیکی یا جفت های پایه ای است که سبب می شوند ما آن چیزی که هستیم باشیم. و از این 3 میلیارد جفت های پایه، تنها مقدار اندکی از آن ها منحصر به خود…