مرور برچسب

بی اختیاری ادرار

علت نشت و بی اختیاری ادرار در زمان سرفه چیست؟

ادرار کردن در حال سرفه یک نوع بی اختیاری ناشی ازاسترس است. هنگامی که یک فرد فعالیت بدنی می کند و به طور غیرمعمول نشت ادرار دارد، او بی اختیار استرس را تجربه می کنند. بسیاری از افراد بی اختیاری ادرار را تجربه می کنند، اما فقط تعداد کمی به…