مرور برچسب

تصویر برداری ناسا

خواندن دست نوشته های کتیبه های باستانی دریای مرده با استفاده از تکنولوژی تصویربرداری ناسا

خواندن دست نوشته های کتیبه های باستانی دریای مرده با استفاده از تکنولوژی تصویربرداری ناسا دست نوشته های پنهان شده در کتیبه هایی که در دریای مرده کشف شده بودند توسط محققان با استفاده از تکنولوژی پیشرفته تصویر برداری که در اصل برای ناسا…