مرور برچسب

تعبیر خواب پیر شدن

روانشناسان چگونه خواب ها و رویاهای ما را تعبیر می کنند؟

روانشناسان چگونه خواب ها و رویاهای ما را تعبیر می کنند؟ اخیرا من خوابی دیدم که در آن در لبه ی یک رود ایستاده بودم و سه فرزندم (درحالیکه من هیچ فرزندی ندارم) همراه من بودند و برای آنها تعریف می کردم که من کودکی خود را اینجا سپری کرده ام و…