مرور برچسب

تغییرات تکاملی انسان

دانشمندان نشانه هایی را در دی ان ای یافته اند که روند تکامل انسان را نشان می دهد

دانشمندان نشانه هایی را در دی ان ای یافته اند که روند تکامل انسان را نشان می دهد تکامل انسان : تکامل هرگز به طور قطع متوقف نمی شود، به همین دلیل است که ما انسان ها هنوز تحت تغییرات تکاملی قرار داریم. در حال حاضر برخی از محققان دریافتند که…