مرور برچسب

دنبالچه

اگر به شواهد بیشتری برای اثبات تکامل نیاز دارید نگاهی به بدنتان بیندازید

اگر به شواهد بیشتری برای اثبات تکامل نیاز دارید نگاهی به بدنتان بیندازید دفعه بعد که کسی به شما بگوید چه شواهدی مبتی بر این امر وجود دارد که تکامل حقیقت دارد، می توانید شواهدی از بدنتان را به او نشان دهید در حقیقت بدن شما موزه ای، پر از…