مرور برچسب

دنیای مورچه ها

رفتار تهاجمی مورچه های مهاجم به ژنتیک آنها باز می گردد

رفتار تهاجمی مورچه های مهاجم به ژنتیک آنها باز می گردد گونه مورچه Temnothorax americanus آمریکای شمالی با این که به  سختی  به  3 میلی متر می رسد در عین حال یک ماشین جنگی واقعی است که نباید آن را دست کم بگیرید، زیرا این نوع مورچه متعلق به…