مرور برچسب

دوی امدادی

تلاش حیرت انگیز دونده ژاپنی با پای شکسته برای رسیدن به خط پایان مسابقه دوی امدادی ماراتن

دونده نوجوان شرکت کننده در یک دوی امدادی ماراتن در ژاپن به خاطر روحیه پرتلاش خود تا پای جان و به دلیل اصرار بر سینه خیز رفتن 700 متر آخر مسابقه، پس از اینکه به زمین افتاد و پای راستش شکست، مورد تحسین قرار گرفته است.