مرور برچسب

دیافراگم

علت درد دیافراگم چیست؟

دیافراگم یا دیافراگم قفسه سینه یک ورقه عضله شکل گنبدی است که قفسه سینه را از شکم جدا می کند. این عضله اصلی بدن در هنگام تنفس است. دیافراگم به سمت پایین حرکت می کند تا ریه ها بتوانند در طول استنشاق از هوا پر شوند.