مرور برچسب

دیوار مرجانی

محافظت از دیوار بزرگ مرجانی با سپرهای خورشیدی

محافظت از دیوار بزرگ مرجانی با سپرهای خورشیدی به منظور محافظت از صخره ها و دیوار مرجانی و جلوگیری از افزایش دمای آن ها، یک غشای محافظ که 50 هزار بار نازک تر از موی انسان است به کار گرفته خواهد شد. محققان دریافته اند که با استفاده از یک…