مرور برچسب

دیود MIM

تبدیل تابش فروسرخ و گرمای اضافی زمین به الکتریسیته

تبدیل تابش فروسرخ و گرمای اضافی زمین به الکتریسیته تابش فروسرخ : پژوهشگران پژوهشی بر پایه ی تونل زمان کوانتومی انجام داده اند که با استفاده از این پژوهش می توان از تابش فرو سرخ و گرمای اضافی زمین برای ساخت الکتریسیته استفاده کرد. اما به…