مرور برچسب

دیکلوفناک

نحوه مصرف دیکلوفناک ( Diclofenac ) + بررسی عوارض و تداخلات دارویی

دیکلوفناک ( Diclofenac ) یک دارو از گروه غیر استروئیدی ضد التهابی غیر استروئیدی (NSAIDs) است و با مهار لیپواکسیژناز، گیرنده ترومبوکسان-پروستانوئید و گیرنده N- متیل-D-آسپارتات (NMDA 0.1) عمل میکند.  مهار این مولکول منجر به  اثرات ضد درد، ضد…