مرور برچسب

ذوب یخچال های قطبی

آب های گرم اقیانوس در حال ذوب کردن یخچال های قطبی هستند

آب های گرم اقیانوس در حال ذوب کردن یخچال های قطبی هستند آب گرم اقیانوس باعث  ذوب شدن یخ های قطب جنوب از سمت پایین و بی ثباتی صفحات یخ شده و به افزایش سطح دریا کمک نموده است. مطالعه جدیدی که در این خصوص انجام شده از داده های به دست آمده…