مرور برچسب

رادیوتراپی و سرطان

سرطان : دانشمندان خبر از چگونگی سرعت بخشیدن به رادیوتراپی می دهند

دانشمندان اخیرا یک مسیر مولکولی را شناسایی کرده اند که جنبش مراکز تولید انرژی یا میتوکندری را در سلول های سرطانی به مقاومت در برابر رادیوتراپی پیوند می دهد. آنها می گویند، این پدیده، می تواند منجر به ارتقای درمان سرطان شود.