مرور برچسب

راز جهان

سیاه چاله های موجود در مرکز کهکشان ها می توانند امواجی را در سراسر جهان متصاعد نمایند

سیاه چاله های موجود در مرکز کهکشان ها می توانند امواجی را در سراسر جهان متصاعد نمایند طبق مطالعه جدید انجام شده، سیاه چاله های موجود در مرکز جهان می توانند موج های گرانشی شدیدی را از خود متصاعد نمایند. محققان توانستند به موفقیت بزرگی دست…