مرور برچسب

رامیپریل

موارد استفاده و درمان با داروی فشار خون رامیپریل

راميپريل از گروه  دارو های  مهارکننده هاي ACE میباشد است که جلوی ترشح پروتئینی به نام آلدوسترون در خون و تبدیل آن به آنزیم (ACE) را میگیرد و از تشکیل آنژیوتانسین II جلوگیری میکند..آنژیوتانسین II باعث ازدیاد فشار خون میشود، بنابراین با مسدود…