مرور برچسب

راهنمایی رانندگی

رانندگی در حالت مستی و مسیرهای مدور

رانندگی در حالت مستی: رانندگی در حالت مستی شوخی بردار نیست و حادثه زاست رانندگی در شرایط مستی جرم راندن وسیله نقلیه موتوری در شرایطی است که فرد تحت تأثیر الکل یا داروهای دیگر (از جمله داروهایی که پزشک تجویز کرده است) در سطحی قرار…