مرور برچسب

راهکار خانگی برای سندرم درد پاتلو فمورال

۶ درمان طبیعی برای بیماری زانوی دوندگان یا سندرم درد پاتلو فمورال

درمان های طبیعی و خانگی برای بیماری زانوی دوندگان 1-به زانوی خود استراحت بدهید کاهش بار بر روی مفصل پاتلوفمورال یا مفصلی که ران و زانو را به یکدیگر متصل میکند، میتواند اولین گام در جهت کاهش درد باشد. از تمرینات ورزشی مقاومتی و با شدت…