مرور برچسب

راه های آب کردن شکم

ترفند هایی برای آب کردن چربی های شکم

ترفند هایی برای آب کردن چربی های شکم قطع مصرف هله هوله دکـتر ”لزلی بونسی” از دانشگاه پترزبورگ، بخش پزشکی اظــهار می دارد: ”بسیاری از آبنبات ها و اسنک ها شامل گـلیسـیرین و شــکر بالایی هسـتند. در معده به طور کامل هضم نمی شوند و این امر…