مرور برچسب

رزکسیون و پولیپکتومی

سرطان کولون

سرطان کولون سیستم گوارشی بدن، مواد غذایی و مایعاتی مصرفی را هضم کرده و مواد زائد ناشی از آن را به عنوان مدفوع، از بدن خارج می کند. روده بزرگ یا کولون، بخشی از دستگاه گوارش است که همراه با روده کوچک، مری، معده، راست روده (قسمت آخر روده…