مرور برچسب

رفتار غیر طبیعی حیوانات

آیا واقعا حیوانات می توانند زلزله را پیش بینی کنند

زلزله و پیش بینی آن: آیا واقعا حیوانات می توانند زلزله را پیش بینی کنند زلزله: داستان های زیادی در رابطه با حیواناتی وجود دارد که در هنگام وقوع زلزله رفتارهای جنون آمیزی را از خود بروز می دهند، بنابراین جای هیچ گونه شگفتی وجود ندارد که…