مرور برچسب

روان

عادت چیست؟ چرا تفکیک پذیر است؟

خود را از سال جدید به بعد تحت فشار قرار دهید و در عادت ها و شیوه های جدید زندگی قرار بگیرید. همیشه زمان خوبی برای بهبود خودتان است و هیچ وقت دیر نشده است، پس اجازه دهید فشارهای اجتماعی شما را متقاعد کنند که شما و تا اول ژانویه منتظر بمانید.…