مرور برچسب

عوارض ماستکتومی

چرا زنان بیشتر در معرض ماستکتومی دوبل یا برداشتن سینه قرار می گیرند؟

چرا زنان بیشتر در معرض ماستکتومی دوبل یا برداشتن سینه قرار می گیرند؟ تحقیقات اخیر نشان داده است که علیرغم داشتن گزینه های بیشتر در درمان، زنان مبتلا به سرطان در یک سینه به طور فزاینده ای برداشتن هر دو سینه را انتخاب می کنند. هرچند متخصصان…