مرور برچسب

عوارض کلردیازپوکساید

قرص آمی تریپتیلین + کلردیازپوکساید چیست؟

آمی تریپتیلین + کلردیازپوکساید - در مورد قرص آمی تریپتیلین + کلردیازپوکساید چقدر اطلاعات دارید؟ به این نوع قرص ها، قرص های ترکیبی می گویند یعنی به جای اینکه فرد، یک قرصآمی تریپتیلین و یک قرص کلردیازپوکساید بخورد، یک عدد قرص می خورد که…