مرور برچسب

عوامل خطر سندرم انقباض کپسول قدامی

سندرم انقباض کپسول قدامی یا ACCS چیست؟

فیبروز کپسول قدامي و فیموز، که معمولا به عنوان سندرم انقباض کپسول قدامی (ACCS) توصيف مي شود، سونوگرافي و فيبروز کپسولوراکسيس پس از حذف کاتاراکت است. این حالت بدون درد است که بدون علامت باقی می ماند مگر اینکه انقباض به محور بصری منتهی شود…