مرور برچسب

فوت مریم میزاخانی نابغه ریاضی ایران و جهان تایید شد

فوت مریم میرزاخانی نابغه ریاضی ایران و جهان تایید شد

فوت مریم میرزاخانی نابغه ریاضی ایران و جهان تایید شد   دکتر فیروز نادری رسماً در صفحه تویتر خود فوت مریم میرزاخانی نابغه ریاضی ایران و جهان و استاد داشگاه استنفورد بریج را تایید کرد. تعبیر او این چنین بوده است : " امروز چراغی…