مرور برچسب

مبتنی بر عملکرد

مردم وظایف خود را زمانی که دیگران در حال تماشای عملکردشان هستند بهتر انجام می دهند

مردم وظایف خود را زمانی که دیگران در حال تماشای عملکردشان هستند بهتر انجام می دهند دانشمندان متوجه شده اند که مردم ممکن است وظایف خود را زمانی که دیگران در حال تماشای عملکردشان هستند بهتر انجام دهند. مطالعه جدیدی که از تکنیک های تصویر…