مرور برچسب

مدل های مغزی بسیار کوچک انسانی

اثر داروهای روانگردان بر روی Mini brains انسانی، با نتایج شگفت انگیز

اثر داروهای روانگردان بر روی Mini brains انسانی، با نتایج شگفت انگیز تحقیقات جدید با استفاده از Minibrains انسانی (مدل های مغزی بسیار کوچک انسانی) نشان داده است که یک ترکیب توهم زا به نام 5-MeO-DMT سبب تغییر در مسیرهای سیگنالینگ عصبی مرتبط…