مرور برچسب

مسابقات والیبال

ورزش والیبال (ایران) : تاریخچه و قوانین و مقررات ۲

ورزش والیبال : تاریخچه و قوانین و مقررات 2 تاريخچه واليبال در ايران والیـــبال اواخر ســــال 1299 هجری شــمــسی توســــط میرمهدی ورزنده، استاد بزرگ ورزش ، بــه ایـران وارد و تعلیم آن از دارالمعلمین ورزش آغــاز شد. بازی والیبال در ایران…