مرور برچسب

مسمومیت بز

بزها و نحوه نگداری آنها

بزها حیوانات خانگی با هوش و کنجکاوی هستند که سرگرم کننده می باشند. با این حال، نگهداری از آنها همچنین می تواند کار سختی باشد. اگر به درستی از آن ها مراقبت نکنید، می توانند حالت تهاجمی داشته باشند و ممکن است سعی به فرار کنند. خوشبختانه شما…