مرور برچسب

پرس سینه با کتل بل

داشتن وزن ایده آل با این ۵ تمرین کتل بل

کتل بل، توپی از جنس فلز است که دسته ای در یک طرف آن قرار دارد. با این وسیله، به مدت 20 دقیقه میتوانید 272 کالری بسوزانید.مقدار کالری که میسوزانید با مقدار کالری که در ورزش اسکی سوزانده می شود، برابری می کند.علاوه بر اینکه یک ورزش هوازی…