مرور برچسب

پنج فراری نیانتیک

ماجراهای جالب زنانی که موفق به فرار از زندان شده‌اند (قسمت اول)

برخی از این زنان با کار تیمی و نقشه ای حساب شده از زندان فرار کرده اند و برخی دیگر نیز تنها در لحظه ای مناسب فرار را بر قرار ترجیح داده اند. برخی از این زنان به دلیل بدرفتاری نگهبانان، برخی برای مراقبت از عزیزانشان و برخی تنها برای این که…