مرور برچسب

پیام رسان

از این به بعد با واتس اپ می توانید پیام های ارسالی را تا ۱ ساعت پس از ارسال پاک کنید

از این به بعد با واتس اپ می توانید پیام های ارسالی را تا 1 ساعت پس از ارسال پاک کنید در ابتدای ماه اکتبر واتس آپ اعلام کرده بود که این امکان را برای کاربران خود فراهم می کند تا حداکثر تا هفت دقیقه بتوانند پیام هایی که به دیگران ارسال…