مرور برچسب

پیشگری از سرطان با سلولهای بنیادی

نابودی سلول های بنیادی سرطانی با نانو ذرات مواد مخدر

نابودی سلول های بنیادی سرطانی با نانو ذرات مواد مخدر یک گروه از دانشمندان، نانوذراتی حاوی مواد مخدر را کشف کرده اند که می توانند سلول های بنیادی سرطانی را پیدا کنند و آنها را از بین ببرند، یک گروه کوچک از سلول های نادر که می توانند در…