مرور برچسب

کودک آزاری

پدوفیلی، کودک آزاری و آموزش مبارزه با میل جنسی به کودکان

پدوفیلی، کودک آزاری و آموزش مبارزه با میل جنسی به کودکان پدوفیلی چیست؟ میل  جنسی به کودکان!! 🔻افراد پدوفیل فعالیت جنسی با کودکان را یا ترجیح می دهند ویا به طور منحصر به فرد از فعالیت جنسی با کودکان از همان جنس یا کودکان از جنس دیگر به…