مرور برچسب

AKI چیست

آسیب حاد کلیه ناشی از نارسایی قلبی است

آسیب حاد کلیه ناشی از نارسایی قلبی است یک تحقیق در مورد جانبازان ایالات متحده نشان می دهد که ارتباط قابل توجهی بین آسیب های شدید کلیه و افزایش خطر نارسایی قلبی وجود دارد. در ایالات متحده آمریکا، آسیب حاد کلیه (AKI) - که قبلا نارسایی…