مرور برچسب

Cetorhinus maximus

دانشمندان نمی دانند که چرا صدها کوسه در حال استراحت به دور هم گرد آمده اند

دانشمندان نمی دانند که چرا صدها کوسه استراحت کننده به دور هم گرد آمده اند کوسه استراحت کننده : به طور ناگهانی، صدها کوسه استراحت کننده (Cetorhinus maximus) در گروه های عظیم ظاهر شده اند و این امر برای دانشمندان به یک رمز و راز عظیم تبدیل…