مرور برچسب

Clarinase

کلاریناس ( Clarinase ) چگونه آلرژی را درمان می کند؟

کلاریناس (Clarinase) دارویی است که حاوی دو ماده فعال لوراتادین (در دوز 5 میلی گرم) و پزوودئیدرین (در دوز 120 میلی گرم) است. این دارو متعلق به گروهی از داروهایی است که به عنوان داروی ضد انعقاد بینی برای اسفاده سیتمی شناخته می شود.